Trip Types

Tour Bán Chạy

Tour Bán Chạy

Trip Types

Tour đang khuyến mãi

Tour đang khuyến mãi

Trip Types

Tour Hành Hương

Tour Hành Hương

Trip Types

Tour quốc tế

Tour quốc tế

Trip Types

Tour Trong Nước

Tour Trong Nước

Trip Types

Văn hóa

Văn hóa

Văn hóa là hành vi và chuẩn mực xã hội được tìm thấy trong xã hội loài người. Văn hóa được coi là một khái niệm trung tâm trong nhân học, bao gồm một loạt các hiện tượng được truyền qua học tập xã hội trong xã hội loài người. Một số khía cạnh của hành vi của con người, các thực hành xã hội như văn hóa [cần làm rõ], các hình thức biểu cảm như nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, nghi lễ, tôn giáo và công nghệ như sử dụng công cụ, nấu ăn, che chở và quần áo được cho là phổ biến văn hóa, tìm thấy trong tất cả các xã hội loài người.

Khái niệm văn hóa vật chất bao hàm các biểu hiện vật lý của văn hóa, như công nghệ, kiến ​​trúc và nghệ thuật, trong khi các khía cạnh phi vật chất của văn hóa như nguyên tắc tổ chức xã hội (bao gồm thực tiễn của tổ chức chính trị và thể chế xã hội), thần thoại, triết học, văn học (cả hai bằng văn bản và bằng miệng), và khoa học bao gồm các di sản văn hóa phi vật thể của một xã hội.